Държавна политика за интеграция чрез спорт – Австрия

През януари 2010 г. австрийското правителство създава стратегия с национален мащаб, съпътствана от Националния план за действие за интеграция (НПД). НПД “има за цел да се оптимизира, съсредоточи и систематично да развие мерки за успешното включване на федералните, щатските, градски, енориални, социални партньори и граждански обществени организации” и съдържа препоръки за мерки в седем различни сфери на дейност. В сферата на спорта и свободното време се подчертава интегративния потенциал на спорта. Асоциациите, които търсят включването на мигрантите, както и тези, които насърчават спортната дейност на момичета и жени се насърчават от страна на държавата. Значението на спорта като средство за включване се подкрепя с висока публичност. Има критика към НПД във връзка с териториалните и времевите ограничения на много инициативи за насърчаване на интеграцията: предпочитание към местните и регионални дейности не е подходящ подход, за да се преодолеят всички бариери пред включването на национално ниво.

Министерството на спорта в Австрия е подкрепяло и голям брой индивидуални проекти по темата преди съществуването на НПД, като например проекти на организацията, която се бори с расизма „FairPlay-VIDC” или инициативи като „Спорт срещу расизма” (SAR). През януари 2010 г. е създадена работна група (“Спорт и интеграция”) с цел насърчаване на интеграцията и приобщаващи дейности чрез спорт. През 2012 г. Австрия планира и възлага финансови субсидии за спортни клубове, които в своята гама от услуги са включили ясни и прозрачни критерии за включване на мигрантите. От 2008 г. насам ежегодно се присъжда и награда за интеграция чрез спорт, финансирана от Австрийски интеграционен фонд, който е управляван от Федерално министерство на вътрешните работи. През 2011 г. бяха наградени 13 проекта от над 60 подадени предложения от цялата страна. Проекти на местно ниво получиха парични награди на стойност от 200 до 3000 евро за спортни интеграционни проекти и инициативи.

http://www.integrationsfonds.at/betreuung/inclusionspreis_sport/

http://www.sportministerium.at/de/menu_main/themen/gesellschaft-undsport/fair-play

http://www.sar-austria.at

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s