Предварителна програма на проект “СпортИграция”

Програма на дейностите по проект “СпортИграция” (2015-3-BG01-KA347-022643), финансиран по програма „Еразъм +” на Европейската комисия, Ключова дейност 3 „Подкрепа за реформиране на политиките“

Проект „СпортИграция” има за цел представяне на добри практики и подготвяне на списък с мерки за интеграция, използвайки универсалния език на спорта, обсъждане на възможностите за интеграция – култура, език, религия чрез използване на спортни дейности. В обсъжданията по време на проекта смятаме, че те могат да се спомогнат за интеграцията на бежанците в обществата ни, като това ще доведе до намаляване на тежестта на социалните системи, адаптацията на пазара на труда, трудното им приемане от обществото, престъпността.

Чрез взаимодействие между младите хора (младежи, обучени да работят по методологията „Обучение чрез спорт”, активни младежи в обществото ни, младежи от бежански групи) и взимащите решения (национална и местна власт, неправителствени организации, работещи по темата) и използвайки спорта като инструмент за обучение, с проект „СпортИграция” имаме за цел да окажем влияние върху политическите процеси, посредством диалог между горепосочените страни. Имаме за цел младите хора, участващи в проекта, да приемат ролята на посланици на добри практики и да бъдат овластени да защитават активната си гражданска позиция по темата за интеграцията чрез спорт. Планираме споделяне на добри практики за интеграция чрез спорт от страни-членки на ЕС, както и от водещи държави като САЩ, Канада и Австралия.

Събитието ще даде възможност за младите хора, които участват да дадат предложения и идеи за интеграция чрез спорт, култура, изкуство, което ще повиши гражданската им активност и ще ги направи съпричастни към актуалните проблеми в Европейската общност. От друга страна, взимащите решения на различни нива в България ще могат да обсъдят, съвместно със свои колеги и с младите хора възможни решения за интеграция.

Целта ни е чрез този проект да повлияем и привнесем иновация в политиките за интеграция на бежанците чрез спорт, с акцент на младежите сред тази група. Като резултат, проект „СпортИграция” ще излъчи списък с мерки, които да бъдат предоставени на взимащите решения, за да могат да бъдат приложени на практика.

15 май 2016г, гр. София

Проекто програма

15 май, неделя
09:00 – 09:30 Пристигане на участниците

Регистрация

09:30 – 10:30 Официално откриване.

Политики за интеграция и моментна снимка на проблема

10:30 – 11:30 Добри практики за интеграция чрез спорт
11:30 – 12:00 Кафе пауза
12:00 – 13:30 Иновационни модели за интеграция

Дискусия “Аквариум” на тема “Интегрирай ме/Интегрирай се”

13:30 – 14:30 Обяд
14:30 – 15:30 Мост – „Младежи – Взимащи решения”

Работа в смесени групи – младежи и отговорници за политки

15:30 – 16:00 Кафе пауза
16:00 – 16:30 Представяне на резултатите от работата по групи.

Интерактивна активност за споделяне на опит и добри практики в интеграцията

16:30 – 17:30 Дискусионен панел за обмен на предложения и идеи.

Симулация на дебати със защита на мнения за интеграционните процеси

17:30 – 18:30 Списък с мерки.

Обобщаване на мерки, които могат да бъдат ползвани в реализацията на политики

18:30 – 19:00 Мултиплициране, Еразъм+, „Youthpass”.

Представяне на програма “Еразъм+” и “Youthpass”. Да бъдем мултиплаери…

19:00 – 19:30 Въпроси и отговори, връчване на сертификати

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s