За АРБС

“Асоциация за развитие на българския спорт” е създадена през 2010 г. и е неправителствена организация в обществена полза, отдадена на развитието на българския спорт и повишаването на спортната култура в България!

Пълна информация за АРБС и дейностите, които извършва: http://www.bulsport.bg

Удостоверение от Министерство на правосъдието за вписване в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност номер: 20100914001.

Основните цели на АРБС са:

1. Устойчиво развитие на физическото възпитание и спорта в България;
2. Модернизация на съществуващата спортна инфраструктура, както и изграждане на нова;
3. Разработване, кандидатстване, реализиране и координиране на национални, общински, бюджетни, европейски, международни и други проекти и програми с цел развитие на спорта, спортната инфраструктура и физическата култура;
4. Подобряване на здравето, физическата дееспособност и спортната култура на нацията, като младежките проблеми имат приоритет;
5. Оптимизиране и мобилизиране на човешкия и материален потенциал в областта на спорта;
6. Създаване на благоприятна среда за устойчиво и ефективно управление на спорта;
7. Развитие на образованието във физическата култура и спорта и чрез спорта, продължаващо и неформално образование в областта на спорта, професионална реализация;
8. Защита правата на спортисти, треньори, спортни деятели, и спортни организации
9. Развитие и налагане на прозрачността в спорта;
10. Развитие на превенцията чрез спорт.

Задачи и дейност:

Асоциацията развива всякакви разрешени от закона дейности в обществена полза, допринасящи за осъществяване на целите и задачите й като:

1. Приоритетно развитие на физическото възпитание и спорта чрез създаване на платформа за обединяване усилията на спортисти, специалисти и деятели.
2. Организиране и участие в регионални, национални и международни форуми
3. Участия в сдружения с други сродни организации за реализиране на планираните дейности
4. Предоставяне на консултации на фирми, институции, държавни,общински и обществени структури
5. Подпомагане органите на управление за идентифициране на актуалните проблеми в сферата на физическото възпитание и спорта и допринасяне за тяхното решаване
6. Разработване и подпомагане създаването на съвременни стратегии за национално, регионално, икономическо и социално развитие на физическото възпитание и спорта;
7. Проучване, анализиране и прогнозиране на развитието на физическото възпитание и спорта в България;
8. Проучване, създаване и поддържане на бази данни, свързани със ресурса в областта на спорта в България;
9. Разработване, координиране и осъществяване на проекти и програми за национално, регионално и социално развитие на спорта, финансирани по национални, европейски и международни програми;
10. Осъществяване на проекти и програми, подпомагащи евроинтеграцията и евросътрудничеството;
11. Усъвършенстване на системата за спортна подготовка и спортни занимания, масовия спорт, ученическия и детско-юношески спорт, подбор и подготовка на спортни таланти, спорта за високи постижения.
12. Създаване на условия за самостоятелни занимания с физически упражнения и спорт от населението, включително и набиране на средства за изграждане и подобряване на спортни бази и създаване на информационно-консултантски центрове.
13. Организиране на спортни състезания, дискусии, форуми, обсъждания, кръгли маси, обучителни семинари, фестивали, обучения за повишаване на информираността и квалификацията, конкурси и др.
14. Издаване и разпространение на информационни материали като бюлетини, листовки, брошури и др. с цел популяризиране на дейността.
15. Стимулиране развитието на общественото начало в спорта и хармонизирането му с дейността на държавните органи, общините и дейността на спортните организации.
16. Защитаване нравствените ценности и принципи на спорта(феърплей) и човешкото достойнство, както и здравето на участниците в спортната дейност.
17. Популяризиране на спортуването за здраве сред младите хора до 31 години, както и за повишаване на желанието им за здравословна физическа активност и спортната им култура;
18. Промотиране и защита на независимостта, правата и автономията на спортисти, треньори, спортни деятели и спортни организации в България;
19. Посредничество между обществени, политически, държавни и икономически интереси в областта на спорта в България;
20. Утвърждаване на спорта за всички, училищния и университетски спорт, ведомствения спорт и спорта за високи постижения в България;
21. Утвърждаване на физическата култура като способ за здравословен начин на живот и за подобряване на общественото здраве чрез спорт;
22. Превенция на зависимости, наднормено тегло и други проблеми на съвремието чрез спорт;
23. Модернизиране на съществуващата спортна инфраструктура и изграждане на нова такава;
24. Развитие на научната дейност в физическото възпитание и спорта, развитие на управлението на спорта и спортния мениджмънт;
25. Привличането на инвестиции в областта на спорта;
26. Подпомагането на спортното сътрудничество на национално, регионално и международно ниво;
27. Издигане статута и доверието към физическото възпитание и спорта, борба с негативните тенденции в спорта;
28. Развитие на доброволчеството, като активен фактор в развитието на спорта и обществото;
29. Популяризиране ценностите на спорта и на демократичното гражданско общество чрез спорта;
30. Работа в сферата на равнопоставеността на половете в спорта;
31. Развитие на спорта като платформа за диалог за регионална, национална и международна интеграция и сътрудничество;
32. Промотиране и подпомагане за прилагането на европейското и световно законодателство и тенденции в областта на спорта;
33. Налагане на спорта като инструмент за активен международен диалог;
34. Подпомагане изготвянето на нормативни документи в областта на спорта;
35. Представляване на България в международни организации със сходни цели и идеи и утвърждаване на международен опит и добри практики в сферата на физическото възпитание и спорта.
36. Промотиране на социалното включване, интеграцията и равните възможности чрез спорт
37. Промотиране на спорта като средство за активно опазване на околната среда;
38. Борба с допинга и повишаване на анти-допинговата култура сред спортистите;
39. Стимулиране на държавното и регионално финансиране в областта на спорта, както и привличане на частни инвеститори и промотиране на корпоративната социална отговорност в областта на спорта;
40. Подобряване на икономическите показатели чрез спорта и в спорта;
41. Промотиране на спорта като активно средство за борба с насилието;
42. Постигане на прозрачност и доверие в и между спортните организации;
43. Взаимодействие с държавни органи, органи на местно самоуправление, обществени и спортни организации за утвърждаване на спорта и здравословната физическа активност;
44. Развитие на формалното и неформалното образование в спорта и чрез спорта;

Екипът на АРБС е млад, креативен и изпълнен с новаторски дух, който работи по начинанието за развитие на българския спорт и повишаване на спортната култура в България с желание и мотивация. Членството в АРБС е доброволно, като в асоциацията могат да участват както физически, така и юридически лица, които имат желание да подпомагат спорта с време, идеи, усилия или финансова подкрепа.