Пресконференция “Интеграция чрез спорт”

Пресконференция

13 юни 2016, гр. София

Пресклуб “България”

Тема: Интеграция чрез спорт

През последните няколко години, бежанската криза в Европа е тема, която вълнува и местните общности и националните правителства. По данни на Върховен комисариат на ООН за бежанците 3 982 439 са гражданите, които са засегнати от насилието в Сирия. Европа усеща все по-силно последиците от този конфликт и има остра необходимост да предприеме мерки и изготви политики за интеграция на влизащите в територията й. Международната организация по миграция (МОМ) изчислява, че повече от 1,011,700 имигранти са пристигнали по море през 2015 г. и почти 34 900 по земя. Четири от всеки пет (83%) от търсещите убежище в ЕС-28 през 2015 г. са били на възраст по-малко от 35 години; трима от всеки десет (29%) от търсещите убежище са непълнолетни лица на възраст по-малко от 18 години (Евростат 20 Април 2016). С оглед на посочените данни е необходима  последователна и координирана политика за интеграция, в която неизменно се включва интеграцията чрез спорт, даваща отлични резултати в много страни в Европа и по света.

В редица Европейски държави, целенасочената политика за интеграция чрез спорт е факт и се реализира на национално и местно ниво. В Австрия от януари 2010г. функционира стратегия в национален мащаб, съпътствана от Националния план за действие за интеграция (НПД), както и работна група (“Спорт и интеграция”) с цел насърчаване на интеграцията и приобщаващи дейности чрез спорт. От 2012 г. насам, Австрия планира и възлага финансови субсидии за спортни клубове, които в своята гама от услуги са включили ясни и прозрачни критерии за включване на мигрантите. Великобритания прилага целенасочена подкрепа в Общините Манчестър, Кърклийс, Лутън и Грийнуич, които ще споделят общо 364 000 британски лири в период от 2 години, за да могат повече от 20 000 души да участват в спортни и физически дейности целящи интеграцията и социалното включване. “Интеграция чрез спорт” в Германия се застъпва за културна интеграция в продължение на повече от 25 години и чрез спорт свързва хора, независимо от тяхната възраст, пол, произход, религия или статут. Финансовата подкрепа от страна на Федералното министерство на вътрешните работи (BMI) е 5,4 милиона евро на година. Програмата се изпълнява в над 750 базови спортни клуба.

„Асоциация за развитие на българския спорт” /АРБС/ работи целенасочено през 2016 година, за да покаже възможности за борба с това социално напрежение чрез спорт с редица дейности, сред които – Национална младежка среща „СпортИграция”, в която през май 2016 събраха млади хора от различни групи, включително и мигранти, за да покажем възможностите за интеграция чрез спорт. От друга страна, на международно ниво, АРБС ще обучи 65 младежи – чрез обмен на идеи и практики да бъдат по-толерантни и овластени с инструменти за интеграция чрез спорт, които да прилагат в ежедневието си след приключване на обучението през юли 2016. Спортът може да се подобри интеграцията на имигранти в местните общности, да намали социалното напрежение и да спомогне за социалното включване. През последните години сме свидетели на много случаи на бедност, насилие, културни и социални конфликти и всички те се основават на липсата на подходящи инструменти за интеграция. ЕС е изправен пред криза на идентичността и на солидарността. В същото време, спортът е универсален език, който улеснява  процеса на социално включване. Спортът е уникален метод, с който да се борим срещу младежката безработица, срещу бездомността и безнадеждността. Той не дискриминира по какъвто и да е признак, като например пол, раса, цвят, етнически или социален произход, генетични черти, език, религия или вярване, политическо или всякакво друго мнение, принадлежност към национално малцинство, собственост, раждане, увреждане, възраст, сексуална ориентация, родова идентичност или всякакъв друг претекст. Точно за това трябва да използваме този феномен правилно и устойчиво в политиките за миграцията и социалното включване, като взаимстваме добри практики, даващи отлични резултати в Европа и по света. Една от положителните инициативи, които сме започнали е изграждането на платформа за добри практики, в която сме събрали вече над 25 успешни модела и продължаваме да допълваме с идеи и методи. Платформата може да се използва свободно от спортни специалисти и младежки работници в ежедневната им дейност.

„За да бъде успешна и да даде резултати, политиката за интеграция чрез спорт трябва да се прилага целенасочено, регламентирано и водена от постигане на конкретен интеграционен резултат. С оглед на това, съществува силна необходимост от държавна политика в две посоки – създаване на механизми за подкрепа на иновативните модели за интеграция чрез спорт, които да се прилагат на национално и местно ниво в България и от друга страна – подготовка на спортни специалисти и младежки работници, които да реализират такива модели в ежедневната си практика. Благодарим на Центъра за развитие на човешките ресурси и програма „Еразъм+” в България, които ни предоставиха възможност да работим по темата и да покажем, че спортните дейности дават положителни резултати и могат да се приложат на практика и в България, както се случва и по света.” – сподели Йоанна Дочевска, председател на „Асоциация за развитие на българския спорт”.

На 15 май 2016г., в Национална спортна академия „Васил Левски”, „Асоциация за развитие на българския спорт” проведе и Национална младежка среща „СпортИграция”. Иновативното по рода си събитие разглеждаше темата за интеграция чрез спорт, която като нов инструмент има за цел да намали общественото напрежение и да спомогне за интегративните процеси в България. Събитието имаше за цел да събере младите хора и отговорниците за политиките в България, които заедно да дадат предложения и идеи за интеграция чрез спорт, култура, изкуство, което ще повиши гражданската активност на участващите младежи и да ги направи съпричастни към актуалните проблеми в Европейската общност. От друга страна, взимащите решения на различни нива в България имаха възможността да обсъдят, съвместно със свои колеги и с младите хора възможни решения за интеграция.

Събитието беше открито от проф. Пенчо Гешев – ректор на Национална спортна академия „Васил Левски” и Йоанна Дочевска – председател на „Асоциация за развитие на българския спорт”. В него взеха участие отговорници за политиките на национално и местно ниво, сред които: Ирена Соколова – Народен представител в 43-то Народно събрание, зам.-председател на Комисия по културата и медиите, член на Комисия по вероизповеданията и правата на човека, Анна Андреева – директор на дирекция „Социална дейност и адаптация“, Държавна агенция за бежанците, Гергана Джугларска, Старши експерт, Дирекция “Младежки политики”, Велина Белева – Влахова – зам. кмет на Столична община – район „Студентски”, Проф. Бисер Цолов – Ръководител катедра Мениджмънт и история на спорта, Проф. Петър Банков, доктор – преподавател Управление на спорта, Диана Недева – Координатор доброволци в проект „Бежанци” – Каритас София, Нина Попова – старши експерт „Образование и култура” – община Петрич, добри практики представиха Институт за социална интеграция и Фабрика за шампиони. Членовете на управителен съвет на „Асоциация за развитие на българския спорт” представиха методологията Обучение чрез спорт – Ивайло Здравков и програма „Еразъм+”,  “YouthPass” и как да бъдем мултиплаери – Константин Занков.

Чрез взаимодействие между младите хора (младежи, обучени да работят по методологията „Обучение чрез спорт”, активни младежи в обществото ни, младежи от бежански групи) и взимащите решения (национална и местна власт, неправителствени организации, работещи по темата) и използвайки спорта като инструмент за обучение, с проект „СпортИграция” работиха с цел да окажем влияние върху политическите процеси, посредством диалог между горепосочените страни. Младите хора, участващи в проекта обсъдиха възможността да приемат ролята на посланици на добри практики и да бъдат овластени да защитават активната си гражданска позиция по темата за интеграцията чрез спорт. По време на събитието, както и в създадената по проекта платформа (https://www.sportigration.com) бяха споделени добри практики за интеграция чрез спорт от страни-членки на ЕС, както и от водещи държави като САЩ, Канада и Австралия.

Целта на АРБС с този проект е да повлияе и привнесе иновация в политиките за интеграция на бежанците чрез спорт, с акцент на младежите сред тази група. Като резултат, проектът ще излъчи списък с мерки, създадени от младежите по време на събитието, които да бъдат предоставени на взимащите решения, за да могат да бъдат приложени на практика.

Проект “СпортИграция” се осъществява с подкрепата на Център за развитие на човешките ресурси и е финансиран по програма „Еразъм+” на Европейската комисия, ключова дейност 3 – „Подкрепа за реформиране на политиките”.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s