Спорт и интеграция на имигрантите

На Международния ден на мигрантите, 18 декември Емануеле Гризанти от CSI (италиански спортен център) подчертава ролята на спорта като инструмент за интегриране на имигрантите в италианското общество. С почти 70-годишен опит CSI се бори, за да подкрепят дейности за интеграция чрез спорт. Интеграция чрез спорт е понятие, концепция, която трябва да бъде широко изследвана и популяризирана за да се превърне инструмент полезен на обществото. Италия е страна, която стои в центъра на Средиземно море и заедно с другите страни от региона представлява изключително добре  духа на спорта като връзка и звено между различните култури.

Повечето от имигрантите, които влизат в Италия поемат своя път към северните европейски страни, но тези, които решат да останат в Италия се изправят пред проблеми като:

  • Културен шок и проблеми;
  • Езикови недоразумения;
  • Дезориентация, както културна и институционална;
  • Липса на увереност.

Тези и много други пречки създават основата за едно социално-изключваща среда. Европейската комисия също подчертава значението на спорта, като инструмент за по-успешно за сближаване между общества и култури.

“Спортът осигурява на гражданите възможности да взаимодействат и да се присъединят към социалните мрежи; той помага на имигрантите да развиват отношенията с останалите членове на обществото;  представлява инструмент за достигане до лица в неравностойно положение или групите в риск или в дискриминация. Чрез своя принос за икономическия растеж и създаването на работни места, той също така може да помогне за съживяване на слаборазвитите икономически райони. Някои държави-членки вече използват спорта като инструмент и показател в своите социални политики, в рамките на отворения метод на координация по социална закрила и социално включване.

Всяка спортна дейност поставя пред спортиста предизвикателство както физически, така и в чисто човешки граници. CSI използва спорта за развитие на социални и образователни цели и работата с мигранти е изключително важна част от тази мисия. По-специално, използването на популярни игри като футбол, волейбол, ръгби, лека атлетика и дори шах, както и изпълнява програми за популяризирането на интегрирането на мигрантите в цяла Италия, особено в региони с висок процент на чуждестранна имиграция.

Източник: тук

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s